Målgruppe

Målgruppe

Dagskolen på Bustrup er specialskole og dagbehandling

Skolen tilbyder undervisning/ dagbehandling for børn/ unge mellem 6 – 18 år.

Der gives i særlige tilfælde mulighed for undervisning og uddannelse udover det 18. år for unge med behov for særlig støtte, og i forbindelse med efterværn og uddannelsesforløb.

Dagskolen på Bustrup fungerer som skoletilbud / dagbehandlingstilbud for tre opholdssteder som ligger i nærheden af Bustrup. Derudover er det muligt for dagelever at indgå i skolens fællesskab.

Børn og unge med psykosociale/ socio-emotionelle udfordringer

Skolen optager elever med faglige såvel som psykosociale og socio-emotionelle problemer. I kraft af skolens undervisningsmetoder muliggøres et stort fagligt udbytte for alle elever.

Der tilbydes ene-undervisning  for elever med behov herfor.

Skolen arbejder målrettet med at udvikle ressourcer og stærke sider den enkelte elev besidder, som et led i at styrke selvværd og selvtillid.

Mangfoldighed og rummelighed

Skolens elevgruppe er traditionelt meget international. Vi har mange erfaringer med at undervise unge med minoritetsbaggrund, og er i besiddelse af stor kulturforståelse.

Mangfoldighed og rummelighed kendetegner miljøet på skolen.

Har du brug for mere information?

Kontakt os og hør hvordan vi kan hjælpe jer videre.

Problemstillinger, der kan være typiske for skolens elever

Dagskolen på Bustrup fungerer som skoletilbud / dagbehandlingstilbud for tre opholdssteder som ligger i nærheden af Bustrup. Mange af disse elever har ret udtalte psykosociale vanskeligeheder:

 • De har været udsat for forstyrrelser i deres tidlige personlighedsmæssige udvikling pga. utilstrækkelig omsorg og deres basale behov har ikke været tilfredsstillet.
 • De har en ulyst til at lære, skepsis over for omgivelserne, de regner ikke med voksne som nogen, man kan stole på og vil derfor være uafhængige af dem.
 • De har oplevet utryghed og usikkerhed af vidt forskellige årsager og har været udsat for ustabile opvækstvilkår.
 • De har på den baggrund haft for få positive erfaringer med pligter og opgaver og er blevet uansvarlige.
 • De kan som følge deraf have stiftet bekendtskab med det kriminelle miljø, røget hash eller taget andre stoffer eller lignende som del af deres uansvarlighed.
 • De har udviklet uhensigtsmæssige forsvarsmekanismer som aggression, tristhed, destruktion mm – de isolerer sig, de afviser at løse problemer og er angste for nye og uvante situationer.
 • De har således en lang stribe af nederlag, en lav selvværdsfølelse og er ikke stolte over for noget som helst.
 • De er oplevelsesfattige og tør ikke udtrykke ønsker om nutid og fremtid.
 • De er opvokset i traumatiserede familier (fx flygtningefamilier)  hvor forældrene qua deres traumer ikke har haft den fornødne forældreevne til at varetage deres børns tarv
Dagskolens målgrupper


Unge som er:

Omsorgssvigtede
Tilknytningsforstyrrede
Kriminalitetstruede
Traumatiserede


Unge som har:

ADHD el. lignende diagnoser
Psykosociale vanskeligheder
Selvskadende adfærd
Etnisk minoritetsbaggrund
ASF (Autismespektrumforstyrrelse)
LGBT+ identitet

Fokuspunkter i vores arbejde med udsatte unge
Vores arbejde med unge
med omsorgssvigt
 • Struktur, overskuelighed og forudsigelighed i gennem skoledagen
 • Opbygge tillidsfuld relationer til eleven. Læreren tager sig tid til at løse stort og småt
 • Fokus på den unges ressourcer og talenter – de små sikre succeser
 • Tydelige, empatiske lærere, som møder eleven med overskud, og som forstår, at eleven kan have svært ved at forstå det sociale samspil mellem mennesker.
 • Holde særligt fokus på at ev. konflikter eleverne mellem bliver løst
 • Mentaliserende tilgang for at forstå elevens reaktionsmønster
 • Vidensdeling og supervision i medarbejdergruppen
 • Tæt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, fx den unges opholdssted eller plejefamilie, for at sikre en helhedsorienteret tilgang omkring den unge.
Vores arbejde med unge
med tilknytningsforstyrrelse
 • Struktur, overskuelighed og forudsigelighed i gennem skoledagen
 • Gode rutiner: én bestemt ting i én bestemt situation, ét bestemt sted på ét bestemt tidspunkt
 • Ydre struktur og styring, med mange gentagelser, forplanter sig på sigt som internaliserede processer
 • Fokus på elevens ressourcer og talenter – de små sikre successer
 • Tydelige lærere, som møder eleverne med overskud, og som forstår, at eleven ikke nødvendigvis vil være i stand at danne en tæt relation
 • Mentaliserende tilgang for at forstå den unges reaktionsmønster
 • Vidensdeling og supervision i medarbejdergruppen
 • Tæt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, fx opholdssted / plejefamilie, for at sikre en helhedsorienteret tilgang omkring eleven.
Vores arbejde med unge
der er kriminalitetstruet
 • Start på en frisk: Nyt miljø, mange aktiviteter, ny plan for uddannelse og personlig udvikling.
 • Struktur, overskuelighed og forudsigelighed skoledagen i gennem
 • Aktiviteter som passer hver enkelt ung, det må aldrig blive for kedeligt
 • Fokus på fællesskab og gode venner
 • Anerkendende, nærværende voksne, som tør at give modspil
 • Mentaliserende tilgang for at forstå den unges reaktionsmønster
 • Vidensdeling og supervision i medarbejdergruppen
 • Tæt samarbejde med den unges bagland fx plejfamilie / opholdssted – styr på alle aftaler.Formålet er at sikre en helhedsorienteret tilgang omkring den unge.

Kontakt os for at høre mere

Kontakt os