Til sagsbehandlere

Til sagsbehandlere

Visitation til Dagskolen

Nye elever visiteres gennem PPR i Skive Kommune.

Jan Holmgaard Gomaa

Tlf: 99 15 57 99
e-mail: Jann@skivekommune.dk

Har du brug for mere information?

Kontakt os og hør hvordan vi kan hjælpe jer videre.

Driftsoverenskomst med
Skive Kommune

Elever fra de omkringliggende opholdssteder bliver visiteret til deres skoletilbud af PPR i Skive Kommune.

Opholdsstederne anbefaler, at eleverne går på Dagskolen på Bustrup – også for de elever, der er ofte er godt skoletrætte, når de kommer til os. Der bliver lagt individuelle planer for hver enkelt elev i et tæt samarbejde mellem om opholdssted og dagskolen.

Grundet tæt samarbejde imellem opholdsstedet og skolen tilbydes en helhedsløsning ligesom et opholdssted med intern skole.

Helhedstilbud og den gode anbringelse

Det er altafgørende for den unge, at der satses på at skabe den gode anbringelse, og at hun derfor tilbydes at gå Dagskolen Bustrup, fordi anbringelsen dermed giver det helhedstilbud, der kan skabe den mest fornuftige udvikling for den unge.

Vi mener at målene i forhold til venskaber i høj grad skal være opfyldt i skoledelen for at det er muligt for den unge at få en meningsgivende skolegang.

For at kunne indlære i skolen skal mange af de almindelige problematikker for unge anbragte være under bearbejdning.

Skolebetaling

Skolebetaling for 2023: 30.347 kr

Ved særlige udfordringer eller én-til-én undervisning vil der opkræves ekstrabetaling efter støttebehovet.

Kørsel og kost er ikke inkluderet i skolebetaling.
Kørselsordning skal aftales med Skive Kommune.

Fremtidsklassen på
Dagskolen på Bustrup

Ifølge Folkeskoleloven (§ 4, stk. 2) kan en elev tildeles et 11. skoleår efter behov. Dette 11. skoleår kan indebære fag-faglig undervisning, afklaring på den unges uddannelsesvalg og træning i personlige og sociale kompetencer.

Et tilbud om Fremtidsklassen bliver aftalt med den samarbejdende kommune (sagsbehandler eller Jobcentret for den pågældende elev). Forløbet tilrettelægges individuelt, eventuelt som et 11.skoleår hvor den unge ved målrettet indsats bliver trænet til at tage fat på fremtidig uddannelse, STU eller andet.

Indholdet af et 11. skoleår varier derfor. Der er blandt andet mulighed for at gennemføre:

 • Træningsforløb i fitnesscenteret på Bustrup – kom i god fysisk form
 • Praktikforløb
 • Faglige forløb med opkvalificering af dansk / matematik / engelsk eller andre skolefag
 • Forberedelse til, og deltagelse i, kulturelle arrangementer såsom koncerter, sportsdage eller udstillinger
 • Hjælp til at bestå køreprøve til bil
 • Life Skills kurser med vægt på personlig økonomi / kontakt med de offentlige system / sundhedsvæsenet
 • Life Skills kurser med træning i at varetage personlig hygiejne / vægttab / styr på tænder og skavanker
 • Praktiske projekter på stedet for at træne sig i at være på en arbejdsplads: køkkenet, værkstedet, haven osv.

Godkendelse og tilsyn

Den tilsynsførende myndighed er Kommunen, der udpeger den tilsynsførende. Tilsynet tilrettelægges således:

 • Undervisningsplanen for det kommende skoleår sendes til Kommunen inden den 15. maj.
 • Den tilsynsførende i Kommunen og lederen af Dagskolen på Bustrup Hovedgård gennemgår derefter undervisningsplanen.
 • Den tilsynsførende aflægger tre årlige besøg på Skolen. Besøgene finder sted efter en aftalt plan.
 • Der udarbejdes på baggrund heraf en rapport for hver elev og med udgangspunkt heri afholdes et møde med lærerstaben, inden rapporten tilsendes de anbringende kommuner.
 • Den enkelte elev undersøges årligt af en psykolog med henblik på stillingtagen til fortsat specialundervisning. Rapporten herom tilsendes skolemyndigheden i anbringelseskommunen.

Kontakt os for at høre mere

Kontakt os