Undervisning på Dagskolen

Undervisningen

Årsplan

Skoleåret er planlagt således, at der udover de almindelige undervisningsuger er afsat tid til andre undervisnings-aktiviteter og oplevelser såsom emneuger, rejser, projektuger, evt. erhvervspraktik m.v.

Hverdagen

Hverdagen er planlagt struktureret og i klassens fællesskab. Hver morgen starter vi fælles med morgenmad og morgensamling. Her lærer vi om månedens fælles emne. Derefter er der studier, både praktisk og teoretisk i løbet af formiddagen. Efter fælles frokost bliver eleverne undervist i de mere praktiske linjefag (håndværk og design, kunst, musik).

Evaluering

Hver fredag afholdes der quiz som er en opsamling af det vi lærte i løbet af ugen. Der afholdes status og skolemøde. Her gennemgår vi ugen der gik og ser frem til ugen der kommer. Alle må bidrage med punkter.

Alle elever på Dagskolen på Bustrup har mulighed for at aflægge FP-9 og FP-10 prøver. Derudover holder vi på skolen halvårs- og helårsprøver som inkluderer de boglige og de praktiske fag.

Højdepunkter

I løbet af skoleåret findes der faste højdepunkter til enhver smag: idrætsstævne, høstmarked, efterårskoncert, familie- og vennedag, vinterkoncert, teaterstævne og skoleafslutning til jul og i juni.

Har du brug for mere information?

Kontakt os og hør hvordan vi kan hjælpe jer videre.

Fra 1-10. klasse

Dagskolen på Bustrup arbejder tæt sammen med opholdsstederne Bustrup, Udsigten og Jupiter som alle ligger i Bustrup Hovedgårds nærhed. Hovedparten af de elever som bor på disse opholdssteder skal have skoletilbud, og mange af dem går på Dagskolen på Bustrup, hvor de typisk ender med at aflægge Folkeskolens afgangsprøver.

Dagskolen på Bustrup arbejder tæt sammen med elevernes hjem. Dette kan betyde et tæt sammenarbejde med anbringelsesstedet og/eller med familien. Skolegangen er baseret på en visitering fra PPR i Skive i samarbejde med Holstebro, Herning, Struer og Thyholm Kommuner.

Helhedsløsning med individuelle planer for hver enkelt elev

Elever fra de omkringliggende opholdssteder kan blive visiteret til et skoletilbud på Bustrup af PPR i Skive Kommune. Opholdsstederne anbefaler, at eleverne går på Dagskolen på Bustrup – også for de elever, der er ofte er godt skoletrætte, når de kommer til os. Der bliver lagt individuelle planer for hver enkelt elev i et tæt samarbejde mellem om opholdssted og dagskolen.

UU-vejledning, praktik og brobygning

Vi arbejder sammen med UU vejledningen i Skive Kommune. Unge, der er ved at være færdige i grundskolen og unge, der er i gang med praktik, erhvervsuddannelse eller anden form for uddannelse, bliver også fulgt af UU vejledningen.

Elevsamtaler og tilsyn

Hver kvartal skrives der skolefaglige statusrapporter som - efter samtale med eleven - bliver godkendt af skolens tilsyn.

Helhedstilbud og samarbejde

Det er altafgørende for den unge, at der satses på at skabe et helhedstilbud,  der kan skabe den mest fornuftige udvikling for den unge. Dagskolen fungerer som en slags intern skole for det pågældende opholdssted.

Vi mener at målene i forhold til venskaber i høj grad skal være opfyldt i skoledelen for at det er muligt for den unge at få en meningsgivende skolegang.

For at kunne indlære i skolen skal mange af de almindelige problematikker for unge anbragte være under bearbejdning.

Dagbehandlingstilbud

Dagbehandling er en skoleform for elever, som ikke kan rummes i folkeskolen eller på en specialskole. Dagbehandlingstilbud kan fx være interne skoler på opholdssteder.

​Dagbehandlingstilbud følger de almindelige bestemmelser i Folkeskoleloven ift. hvor mange timer eleverne skal være i skole, hvad de skal undervises i m.m. Der bliver dog taget individuelle hensyn og kan søges forskellige dispensationer for elever i dagbehandlingstilbud.

Lærernes kompetencer og personalenormering

Der er flere personaleressourcer pr elev i dagbehandling end i folkeskoler og de fleste specialskoler. Normeringen på Dagskolen på Bustrup er som oftest 1:3 (én lærer til tre elever), dog med mulighed for yderligere støtte, i kortere eller længere perioder.

Særligt for lærerne er, at deres kompetenceområder rækker langt ud over formidlingen af fagene. De er også uddannet til at håndtere forskellig slags adfærd, og har stor indsigt hvordan sårbare unge, med forskellige slags diagnoser, bedst kan støttes. Lærerne forstår, at de nogle gange bliver nødt til at lægge skolefagene til side, for at tale med eleverne om det, der er svært for dem.

Dagskolen på Bustrup tilbyder således en specialiseret indsats hvor undervisning, socialpædagogik og behandling integreres i ét tilbud.

Individuelt fokus og støtte

Dagskolen på Bustrup tager udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer, potentialer og vanskeligheder. Gennem socialt samvær i trygge rammer får eleven den selvtillid, der skal til for at opnå faglig dygtighed.

Undervisningen på Bustrup har samme timetal og samme fag om i folkeskolen, men undervisningen er individuelt tilrettelagt for hver enkelt elev. De fleste elevers som starter på Dagskolen har store psykosociale udfordringer, som ofte skal løses individuelt. Derfor tilpasses indlæringsmetoder, klassestørrelse og undervisningsplan til den enkelte.

Ved behov for enkelt undervisning, kan der tilkøbes fuld ekstra støtte i korte eller længere perioder. Støttebehovet skal revurderes mindst hver tredje måned.

Vores værdigrundlag

Det grundlæggende for os er den personlige udvikling, der sker i mødet mellem eleverne, lærerne og de øvrige medarbejdere. Vi ønsker at skabe en skole med hjemlig atmosfære og trygge rammer. Et tæt samarbejde mellem skole og hjem er derfor en naturlig del af vores dagligdag.

Menneskelige egenskaber og
faglige kompetencer

Vores mål er at kombinere udvikling af menneskelige egenskaber og faglige kompetencer. Vi vil udvikle elevernes menneskelige egenskaber til glæde for fællesskabet såsom: livsglæde, tolerance, ansvarlighed, samarbejdsevne og selvværd. Vi vil støtte eleverne i at fordybe sig i faglige færdigheder i de boglige, naturvidenskabs, sproglige, kreative, kropslige, musiske og erhvervsorienterende fag.

For at nå i målet, arbejder vi ud fra fire kærneværdier:

Rummelighed. Udvikling.
Kreativitet. Fællesskab.

Pædagogiske Principper
Undervisningsmetoder
 • Undervisningsstilen er varieret og afvekslende med det formål at gøre undervisningen vedkommende, virkelighedsnær og engagerende. Undervisningen er dermed en vekselvirkning mellem læreroplæg, gruppearbejde, projekt opgaver og individuel arbejde samt faglig fordybelse.
 • Traditionen tro er undervisningen udadrettet og har et godt samarbejde med andre skoler.
 • Gennem arrangementer på skolen inddrages forældre og lokale i området.
 • Der afholdes udvikling – og uddannelsessamtaler med den enkelte elev tre gange årligt. Her fastsættes og justeres mål og delmål indenfor personlig, social og faglig udvikling i samarbejde med elevens bagland.
Mentalisering og anerkendelse
 • Lærerne er uddannet i brug af mentalisering som socialpædagogisk metode til hjælp for bedre overensstemmelse med eleverne.
 • Der lægges stor vægt på at undervisningen tilrettelægges efter den enkelte elevs niveau og behov. Der er fokus på den psykiske og fysiske trivsel som et grundlæg for indlæring.
 • Vi fokuserer ikke på problemerne i hverdagen, men søger at skabe løsninger. Vores målsætning er, at hjælpe den enkelte elev med at virkeliggøre sine ønsker og drømme, og hjælpe eleven til at forstå, at der kun komme løsninger gennem en indsats, gennem flid, gennem tålmodighed og ved at prøve igen og igen – og blive ved til det lykkes.

Pædagogiske Principper
 • Du må se at komme nær på det, du vil lære noget om. Jo nærmere du kommer, jo mere får du lært.
 • Sammen med kammeraterne må du være drivkraften i arbejdet for at lære meget.
 • Kun Palle var alene i verden. Alle vi andre er her sammen.
 • Det, du lærer, skal bruges. Gerne nu - så andre kan få lært af dig. Det du har lært, lærer du dobbelt ved at lære fra dig.
 • Du skal kunne komme omkring, så støder du på mange ting. Fra et sted ser du kun kort.
 • Alt det gælder også for lærere! 
Mød Pontus og ...
... Freja på Bustrups marker.
Gør noget godt, plant et træ.
Vær en del af fællesskabet.
Kom med om bord!
Find din vej.

Kontakt os for at høre mere

Kontakt os